صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساده اینسایز insize

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساده اینسایز insize

Vernier caliper

فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده کولیس ساعتی اینسایز insize با کیفیت عالی

کولیس,اینسایز,insize,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,خرید کولیس,خرید کولیس ساده
دقت 0.05 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 7 سانتی‌متر _ کد: 70-1204
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 10 سانتی‌متر _ کد: 1003-1203
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 10 سانتی‌متر _ کد: 1003-1201


کولیس,اینسایز,insize,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,خرید کولیس,خرید کولیس ساده 
دقت 0.05 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1205-150S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1205-200S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 25 سانتی‌متر _ کد: A1205-250S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1205-300S

 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1205-1503S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1205-2003S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 25 سانتی‌متر _ کد: A1205-2503S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1205-3003S

 کولیس ساده اینسایز insize (عمق‌سنج با مقطع دایره‌ای)، سایز 15 سانتی‌متر
   کد: 150-1202


دقت 0.02 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1205-1502S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1205-2002S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 25 سانتی‌متر _ کد: A1205-2502S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1205-3002S

 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: A1205-1501S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: A1205-2001S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 25 سانتی‌متر _ کد: A1205-2501S
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: A1205-3001S

 کولیس ساده اینسایز insize (با قابلیت تنظیم آسان)، سایز 13 سانتی‌متر
   کد: 130-1233
 کولیس ساده اینسایز insize (با قابلیت تنظیم آسان)، سایز 18 سانتی‌متر
   کد: 180-1233
 کولیس ساده اینسایز insize (با قابلیت تنظیم آسان)، سایز 28 سانتی‌متر
   کد: 280-1233


کولیس,اینسایز,insize,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,خرید کولیس,خرید کولیس ساده 
کولیس ساده، با محل قرار گیری انگشت شست:
دقت 0.05 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1223
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1223
دقت 0.02 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 1502-1223
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 2002-1223

کولیس ساده، با لبه‌ی کاربیدی:
دقت 0.05 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 150-1238
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 200-1238
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 300-1238
دقت 0.02 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 1502-1238
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 2002-1238
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 3002-1238

کولیس ساده، فک بلند:
 کولیس ساده‌ اینسایز insize، دقت 0.05 میلی‌متر، سایز 25 سانتی‌متر
   کد: 2503-1217
 کولیس ساده‌ اینسایز insize، دقت 0.02 میلی‌متر، سایز 30 سانتی‌متر
   کد: 3001-1217


کولیس,اینسایز,insize,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,خرید کولیس,خرید کولیس ساده 
کولیس ساده، فک بلند - ضد خاصیت مغناتیسی - دقت 0.02 میلی‌متر:
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 15 سانتی‌متر _ کد: 151-1224
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 20 سانتی‌متر _ کد: 201-1224
 کولیس ساده اینسایز insize، سایز 30 سانتی‌متر _ کد: 361-1224

کولیس,اینسایز,insize,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,خرید کولیس,خرید کولیس ساده 
   
 
دقت 0.05 میلی‌متر:کولیس‌های ساده اینسایز insize
تعداد رای ها: