صفحه اصلی  »  کولیس‌های دیجیتال میتوتویو ژاپن Mitutoy

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های دیجیتال میتوتویو ژاپن Mitutoy

Mitutoyo Digital Calipers:


فروشگاه کار و اندیشه ارایه دهنده کولیس دیجیتال میتوتیو Mitutoyo با کیفیت عالی

Super Caliper–Solar Powered:

• مشخصات:
کولیس های متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.01 میلی‌متر _ کد:   776-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.01 میلی‌متر _ کد: *774-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.01 میلی‌متر _ کد:   777-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.01 میلی‌متر _ کد: *775-500

کولیس های اینچی و متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   786-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *784-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   787-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *785-500

* موارد ستاره دار بدون قابلیت اتصال به کامپیوتر
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید• ابعاد:• ویژگی‌ها:


روشنایی زیاد نمایشگر

بدون نیاز به ستاپ اولیه

ضد آبABSOLUTE Solar Caliper:

• مشخصات:
کولیس های متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   443-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: *453-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   444-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: *454-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   445-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: *455-500


کولیس های اینچی و متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   463-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *473-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   464-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *474-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   465-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *475-500

موارد ستاره دار بدون قابلیت اتصال به کامپیوتر
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید• ابعاد:
ABSOLUTE Coolant-Proof Caliper:
 

• مشخصات:
کولیس های متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: *20-702-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-712-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-719-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-721-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-723-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: *20-703-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-713-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-722-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-724-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: *10-704-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد:   10-714-500


کولیس های اینچی و متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-752-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-762-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-768-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-769-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-731-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-735-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-733-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-737-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-753-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-763-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-732-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-736-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد: *20-734-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ _ کد:   20-738-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _کد: *10-754-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _کد:   10-764-500

موارد ستاره دار بدون قابلیت اتصال به کامپیوتر
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید• ابعاد:• ویژگی‌ها:


بدون نیاز به ستاپ اولیهقابلیت اتصال به کامپیوتر


ضد آبABSOLUTE Digimatic Caliper:
 

• مشخصات:
کولیس های متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-150-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-151-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-154-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   20-155-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-158-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-152-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-156-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد:   30-157-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد:        153-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 45 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد:   10-500-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 60 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد:   10-501-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 سانتی‌متر،دقت 0.07 میلی‌متر _ کد:   10-502-500


کولیس های اینچی و متریک:
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-170-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-195-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-171-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-147-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-175-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-178-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-196-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-195-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-160-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-172-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-176-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد:   30-177-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-197-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-163-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 001. اینچ  _ کد: *30-164-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:       173-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:       167-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:       168-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:     *193-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:     *165-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0015. اینچ _ کد:     *166-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 45 سانتی‌متر، دقت 002. اینچ   _ کد:  10-505-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 60 سانتی‌متر، دقت 002. اینچ   _ کد:  10-506-500
کولیس دیجتال میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 سانتی‌متر،دقت 003. اینچ  _ کد:  20-507-500

موارد ستاره دار بدون قابلیت اتصال به کامپیوتر
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید• ابعاد:• ویژگی‌ها:


قابلیت اتصال به کامپیوترکولیس‌های دیجیتال میتوتویو ژاپن Mitutoy
تعداد رای ها: