صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساعتی میتوتویو ژاپن Mitutoyo

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساعتی میتوتویو ژاپن Mitutoyo


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
505-745,705_754,کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
کولیس های ساعتی میتوتویو ژاپن سری 505

• طراحی جدید برای حرکت نرم، روان و بدون شک قسمت متحرک.
• طول عمر بیشتر سطوح کشویی.
• طراحی جدید برای خوانایی بیشتر.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
• طراحی فک‌های اندازه‌گیری کاربیدی، در بعضی از مدل ها.
• سایز‌های‌ 15 سانتی‌متر، 20 سانتی‌متر، 30 سانتی‌متر و 6 اینچ، 8 اینچ، 12 اینچ
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید
 مشخصات:

• کولیس های ساعتی متریک:

عقربه‌ 1 میلی‌متر در هر دور:
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 732-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 733-505

عقربه‌ 2 میلی‌متر در هر دور:
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 730-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 734-505 (با فک‌های کاربیدی) 
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 735-505 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 731-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 745-505کولیس های ساعتی اینچی:

عقربه‌ 1 اینچ در هر دور:
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 6 اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 742-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 6 اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 736-505 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 8 اینچ، دقت 002. اینچ _ کد: 743-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 8 اینچ، دقت 002. اینچ _ کد: 737-505 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 002. اینچ_کد: 746-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 002. اینچ_کد: 747-505 (با فک‌های کاربیدی)

عقربه 2 اینچ در هر دور:
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 6 اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 740-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 6 اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 744-505 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 8 اینچ، دقت 002. اینچ _ کد: 741-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 002. اینچ_کد: 749-505
        کولیس ساعتی میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 002. اینچ_کد: 750-505 (با فک‌های کاربیدی)

کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی


• ابعاد:
ابعاد,کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی


• 
درجه‌بندی:


کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
1 میلی‌متر در هر دور
(درجه‌بندی 0.01 میلی‌متر)
کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
2 میلی‌متر در هر دور
(درجه‌بندی 0.02 میلی‌متر)
کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
0.1 اینچ در هر دور
(درجه‌بندی 0.001 اینچ)
کولیس,کاتالوگ,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی
0.2 اینچ در هر دور
(درجه‌بندی 0.002 اینچ)


• حالت های اندازه‌گیری کولیس:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی,حالت های اندازه گیری کولیس,اندازه گیری بیرون
اندازه گیری از بیرون
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی,حالت های اندازه گیری کولیس,اندازه گیری بیرون
اندازه گیری از داخل 
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی,حالت های اندازه گیری کولیس,اندازه گیری بیرون
اندازه گیری پله
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,dial caliper,کولیس ساعتی,حالت های اندازه گیری کولیس,اندازه گیری بیرون
اندازه گیری عمق


کولیس‌های ساعتی میتوتویو ژاپن Mitutoyo
تعداد رای ها: