صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساده میتوتویو ژاپن Mitutoy

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساده میتوتویو ژاپن Mitutoy


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس های ساده میتوتویو ژاپن سری 530

• عمق سنج با مقطع دایره ای.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
• فک‌های اندازه‌گیری کاربیدی، در بعضی از مدل ها.
• خواندن آسان اعداد با زاویه‌ی 14 درجه‌ای، قسمت اعداد بر روی ورنیه.
• اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر در بعضی از مدل ها.

• سایز‌های‌ 15 سانتی‌متر، 20 سانتی‌متر، 30 سانتی‌متر، 60 سانتی‌متر و 100 سانتی‌متر
و 6 اینچ، 8 اینچ.

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
لبه‌های کاربیدی
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
عمق‌سنج با مقطع دایره‌ای 
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
زاویه‌ی 14 درجه‌ای اعداد بر روی ورنیه


• طراحی داخلی ورنیه:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


• حالت های اندازه‌گیری کولیس:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از بیرون
outside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از داخل
inside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری پله

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری عمق مشخصات:

• کولیس‌های متریک:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 102-530
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 320-530 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 335-530 (با فک‌های کاربیدی)
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 112-530  
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 108-550
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 321-550 (با فک‌های کاربیدی)
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد: 109-550
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد: 322-550 (با فک‌های کاربیدی)
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 60 سانتی‌متر، دقت  0.1  میلی‌متر _ کد: 501-550 (بدون عمق سنج)
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 سانتی‌متر،دقت 0.15 میلی‌متر _ کد: 501-550 (بدون عمق سنج)


کولیس های متریک، اینچی:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 میلی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 104-530
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 میلی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 114-530
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 میلی‌متر _12 اینچ، دقت 0.08 میلی‌متر_ کد: 115-530

 کولیس های اینچی:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 6 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 105-530
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 8 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 116-530


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


• ابعاد:
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس های ساده میتوتویو ژاپن سری 531

• ورنیه، فقط با فشار دادن قسمت مخصوص انگشت شست قابل حرکت است، و با برداشتن انگشت، ورنیه در سر جای خود قفل میشود.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
• خواندن آسان اعداد با زاویه‌ی 14 درجه‌ای، قسمت اعداد بر روی ورنیه.
• اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر در بعضی از مدل ها.

• سایز‌های‌ 15 سانتی‌متر، 20 سانتی‌متر، 30 سانتی‌متر و 6 اینچ، 8 اینچ، 12 اینچ

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


• حالت های اندازه‌گیری کولیس:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از بیرون
outside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از داخل
inside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری پله

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری عمق مشخصات:

• کولیس‌های متریک:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 101-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 102-551
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد: 103-551


کولیس های متریک، اینچی:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 میلی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 122-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 15 میلی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 128-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 میلی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 108-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 میلی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 129-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 میلی‌متر _12 اینچ، دقت 0.08 میلی‌متر_ کد: 109-531
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 میلی‌متر _12 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر_ کد: 112-531

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


• ابعاد:
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس های ساده میتوتویو ژاپن سری 532

• طراحی شده با پیچ مخصوص تنظیم آسان.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
• خواندن آسان اعداد با زاویه‌ی 14 درجه‌ای، قسمت اعداد بر روی ورنیه.
• اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر در بعضی از مدل ها.

• سایز‌های‌ 13 سانتی‌متر، 18 سانتی‌متر، 28 سانتی‌متر و 5 اینچ، 7 اینچ، 11 اینچ

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


• حالت های اندازه‌گیری کولیس:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از بیرون
outside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از داخل
inside diameter
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری پله

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری عمق مشخصات:

• کولیس‌های متریک:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 13 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 101-532
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 18 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 102-552
       • کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 28 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 103-552


کولیس های متریک، اینچی:
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 13 میلی‌متر _ 5 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 119-532
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 18 میلی‌متر _ 7 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 120-532
        کولیس ساده میتوتویو Mitutoyo، سایز 28 میلی‌متر _11 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر _کد: 121-532


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


• ابعاد:
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس‌های فک‌بلند میتوتویو ژاپن سری 160

• فک‌های اندازه گیری با مقطع دایره ای، برای اندازه‌گیری دقیق از داخل استوانه.
• طراحی شده با پیچ مخصوص تنظیم آسان.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی.
• اعداد اندازه‌گیری داخلی و بیرونی، به ترتیب بر روی نیمه‌ی بالایی و پاینیه ورنیه نوشته شده است.
• اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر در بعضی از مدل ها.
• خواندن آسان اعداد با زاویه‌ی 14 درجه‌ای، قسمت اعداد بر روی ورنیه.

• سایز‌های‌ 30، 45، 60، 100، 150 و 200 سانتی‌متر و 12، 18، 24، 40، 60 و 80 اینچ

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


• طراحی فک‌ها با مقطع دایره‌ای:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از داخل
inside diameter


 مشخصات:

• کولیس‌های فک‌بلند متریک:
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 سانتی‌متر،  دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 127-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 45 سانتی‌متر،  دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 128-160
       • کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 60 سانتی‌متر،  دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 101-160
       • کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 سانتی‌متر، دقت 0.07 میلی‌متر _ کد: 104-160
       • کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 150 سانتی‌متر، دقت 0.09 میلی‌متر _ کد: 110-160
       • کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 200 سانتی‌متر، دقت 0.12 میلی‌متر _ کد: 113-160

کولیس های فک‌بلند متریک، اینچی:
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 30  میلی‌متر  _ 12 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 150-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 45  میلی‌متر  _ 18 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 151-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 60  میلی‌متر  _ 24 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 153-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 میلی‌متر _ 40 اینچ، دقت 0.07 میلی‌متر _ کد: 155-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 150 میلی‌متر _ 60 اینچ، دقت 0.09 میلی‌متر _ کد: 157-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 200 میلی‌متر _ 80 اینچ، دقت 0.12 میلی‌متر _ کد: 159-160

 کولیس های فک‌بلند اینچی:
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 124-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 18 اینچ، دقت   002. اینچ _ کد: 116-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 24 اینچ، دقت   002. اینچ _ کد: 102-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 40 اینچ، دقت   003. اینچ _ کد: 105-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 60 اینچ، دقت   004. اینچ _ کد: 111-160
        کولیس فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 80 اینچ، دقت   005. اینچ _ کد: 114-160

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


 ابعاد:
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
کولیس‌های فک‌بلند میتوتویو ژاپن سری 534

• فک‌های اندازه گیری بلند برای دسترسی به قطعات دور از دسترس
• 
فک‌های اندازه گیری با مقطع دایره ای، برای اندازه‌گیری دقیق از داخل ستوانه.
• طراحی شده با پیچ مخصوص تنظیم آسان.
• قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی.
• اعداد اندازه‌گیری داخلی و بیرونی، به ترتیب بر روی نیمه‌ی بالایی و پاینیه ورنیه نوشته شده است.
• اندازه گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌متر در بعضی از مدل ها.
• خواندن آسان اعداد با زاویه‌ی 14 درجه‌ای، قسمت اعداد بر روی ورنیه.

• سایز‌های‌ 30، 50، 75، 100 و سانتی‌متر و 12، 20، 30، 40 و اینچ

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


• طراحی فک‌ها با مقطع دایره‌ای:

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن

کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن
اندازه گیری از داخل
inside diameter


 مشخصات:

• کولیس‌های فک‌بلند متریک:
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  30 سانتی‌متر، دقت 0.07 میلی‌متر _ کد:  109-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  50 سانتی‌متر، دقت 0.06 میلی‌متر _ کد:  110-534
       • کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  75 سانتی‌متر، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد:  115-534
       • کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 سانتی‌متر، دقت 0.10 میلی‌متر _ کد: 116-534

کولیس های فک‌بلند متریک، اینچی:
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  30 میلی‌متر _  12 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 105-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  50 میلی‌متر _  20 اینچ، دقت 0.06 میلی‌متر _ کد: 106-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز  70 میلی‌متر _  30 اینچ، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد: 107-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 100 میلی‌متر _ 40 اینچ، دقت 0.10 میلی‌متر _ کد: 108-534


 کولیس های فک‌بلند اینچی:
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 12 اینچ، دقت 002. اینچ _ کد: 117-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 20 اینچ، دقت 003. اینچ _ کد: 118-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 30 اینچ، دقت 004. اینچ _ کد: 119-534
        کولیس ساده فک‌بلند میتوتویو Mitutoyo، سایز 40 اینچ، دقت 004. اینچ _ کد: 120-534


کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن


 ابعاد:
کولیس,میتوتویو,mitutoyo,caliper,Vernier caliper,کولیس ساده,کولیس میتوتویو ژاپن

کولیس‌های ساده میتوتویو ژاپن Mitutoy
تعداد رای ها: