صفحه اصلی  »  کولیس‌های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto

کولیس های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ سری 341 و سری 343


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌مترد در قسمت بالایی و پاینیه ورنیه.
 کم شدن خطای خواندن عدد.
 با سطح سختی کاری شده، برای مقاومت در برابر سایش.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 10، 15، 20، 30 سانتی‌متر و 4، 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات: 
کولیس‌های متریک:


       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 4-04-343
       •
کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-06-343
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-08-343
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 4-12-343


 کولیس‌های اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 6   اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 1-06-341
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 8   اینچ، دقت 001. اینچ _ کد: 1-08-341

• کولیس‌های اینچی و متریک:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 0-06-341
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 0-66-341
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 0-08-341
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 0-12-341

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 10 سانتی‌متر، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 4-04-341
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-06-341
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 20 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-08-341
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 30 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 4-12-341
 ابعاد:


کولیس های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ سری 363


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 کم شدن خطای خواندن عدد.
 با سطح سختی کاری شده، برای مقاومت در برابر سایش.
 قابلیت تنظیم آسان.

 سایز‌های:‌ 13، 18، 28 سانتی‌متر و 5، 7، 11 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات:


 کولیس‌های اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 5   اینچ، دقت   001. اینچ _ کد: 1-05-363
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 7   اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 1-07-363
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 11 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 1-11-363

 کولیس‌های متریک:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 13 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 6-05-363
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 18 سانتی‌متر، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 6-07-363
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 28 سانتی‌متر، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 6-11-363


 ابعاد:


کولیس های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ سری 351


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ورنیه فقط با فشار دادن قسمت مخصوص انگشت شست، قابل حرکت است، و با برداشتن انگشت، ورنیه در سر جای خود قفل میشود.
 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌مترد در قسمت بالایی و پاینیه ورنیه.
 کم شدن خطای خواندن عدد.
 با سطح سختی کاری شده، برای مقاومت در برابر سایش.
 سایز‌های:‌ 15، 20، 50، 75، 100 سانتی‌متر و 6، 8، 30، 40 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات:


 کولیس‌های اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 6 اینچ، دقت   001. اینچ _ کد: 1-06-351
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 8 اینچ، دقت 0020. اینچ _ کد: 1-08-351

 کولیس‌های متریک و اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15  سانتی‌متر _  6 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 0-06-351
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 20   سانتی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 0-08-351

       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 15   سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-06-351
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 50   سانتی‌متر _ 8 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 4-08-351 ابعاد:


کولیس های فک‌بلند آسیمتو هنگ‌کنگ سری 311


 اندازه‌گیری هر دو واحد اینچ و میلی‌مترد در قسمت بالایی و پاینیه ورنیه.
 استیل ضد زنگ.
 کم شدن خطای خواندن عدد.
 با پیچ مخصوص تنظیم آسان.
 طراحی لبه های اندازه گیری داخلی با مقطع دایره‌ای برای اندازه‌گیری دقیق.
 با سطح سختی کاری شده، برای مقاومت در برابر سایش.
 سایز‌های:‌ 30، 50، 50، 75، 100 سانتی‌متر و 12، 20، 30، 40 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات:


 کولیس‌های اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 12 اینچ، دقت 0015. اینچ _ کد: 3-12-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 20 اینچ، دقت 0020. اینچ _ کد: 3-20-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 30 اینچ، دقت 0020. اینچ _ کد: 3-30-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto،سایز 40 اینچ، دقت 0030. اینچ _ کد: 3-40-311


 کولیس‌های متریک و اینچی:

       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 30  سانتی‌متر _  12 اینچ، دقت 0.04 میلی‌متر _ کد: 4-12-311
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 50   سانتی‌متر _ 20 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 4-20-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 75   سانتی‌متر _ 30 اینچ، دقت 0.07 میلی‌متر _ کد: 4-30-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 100 سانتی‌متر _ 40 اینچ، دقت 0.07 میلی‌متر _ کد: 4-40-311

       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 30   سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.05 میلی‌متر _ کد: 6-12-311
       •
 کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 50   سانتی‌متر _ 20 اینچ، دقت 0.08 میلی‌متر _ کد: 6-20-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 75   سانتی‌متر _ 30 اینچ، دقت 0.10 میلی‌متر _ کد: 6-30-311
       • کولیس ساده آسیمتو Asimeto، سایز 100 سانتی‌متر _ 40 اینچ، دقت 0.10 میلی‌متر _ کد: 6-40-311

 ابعاد:کولیس‌های ساده آسیمتو هنگ‌کنگ Asimeto
تعداد رای ها: