صفحه اصلی  »  کولیس‌های دیجیتال آکاد Accud

دسته بندی ابزارها

Loading the player ...

کولیس‌های دیجیتال آکاد Accud

کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 11N


 دقت بالا.
 اندازه گیری قابل اعتماد با سیستم ABS.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر، ABS.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 10

 دقت بالا.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر، ABS.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: a111-006-11N
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: a111-008-11N
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: a111-012-11N
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 10-006-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 10-008-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 10-012-111
کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 12


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.
کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 12R

 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌:‌ 15 _ 6 اینچ.
 عمق‌سنج با مقطع دایره‌ای برای اندازه گیری حفره‌های باریک.

 عمق‌سنج با مقطع دایره‌ای
کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-006-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-008-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-012-111
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد:    a111-006-11R
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: a111-006-11RW(برون توپی تنظیم با انگشت شست)
کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 16


 دقت بالا.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر، ABS.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.

کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 111، کد 17

 دقت بالا.
 اندازه گیری قابل اعتماد با سیستم ABS.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر، ABS.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 16-006-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 16-008-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 16-012-111
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 17-006-111
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 17-008-111
 کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 17-012-111کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 112


 استاندارد ضد آب IP67.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-006-112
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-008-112
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 12-012-112

کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 113


 قابلیت نمایش اعداد به صورت کسر.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.


کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-006-113
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-008-113
کولیس دیجبتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-012-113

کولیس دیجیتال آکاد سری 114 (کد: 11-004-114)


 دقت بالا.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز‌:‌ 10 سانتی‌متر _ 4 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:


 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 10 سانتی‌متر _ 4 اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 11-004-114
کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 115


 دقت بالا.
 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.
 فک‌های اندازه‌گیری بیرون با لبه‌های سرامیکی؛ مقاوم در برابر سایش، نارسانا، ضد خاصیت آهنربایی.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.فک‌های اندازه‌گیری با لبه‌های سرامیکی 
کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 11-006-115
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.02 میلی‌متر _ کد: 11-008-115
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-012-115
کولیس‌های دیجیتال آکاد سری 116


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله و عمق.
 ساخته شده از استیل ضدزنگ.
 قابلیت اتصال به کامپیوتر.
 روشن و خاموش شدن خودکار.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.
 فک‌های اندازه‌گیری بیرونی و داخلی، با لبه‌های کاربیدی. مقاوم در برابر سایش.

 سایز‌های:‌ 15، 20، 30 سانتی‌متر _ 6، 8 و 12 اینچ.


فک‌های اندازه‌گیری با لبه‌های کاربیدی 
کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:

 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-006-116
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 20 سانتی‌متر _ 8   اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-008-116
 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 30 سانتی‌متر _ 12 اینچ، دقت 0.03 میلی‌متر _ کد: 11-012-116
کولیس‌ دیجیتال پلاستیکی آکاد سری 117 (کد: 11-006-117)


 قابلیت اندازه گیری بیرونی، داخلی، پله.
 ساخته شده از پلاستیک سخت.
 دکمه‌های روشن-خاموش، صفر‌کردن، اینچ-میلی‌متر.
 فرم مناسب برای تنظیم با انشگت شست.

 سایز:‌ 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ.

کولیس,کولیس ساعتی,کولیس ساعتی آسیمتو,asimeto,caliper,dial caliper,asimeto dial calipers
برای مشاهده‌ی کاتالوگ
روی عکس کلیک کنید


 مشخصات و ابعاد:


 کولیس دیجیتال آکاد Accud، سایز 15 سانتی‌متر _ 6 اینچ، دقت 0.1 میلی‌متر _ کد: 11-006-117

کولیس‌های دیجیتال آکاد Accud
تعداد رای ها: