سبد خرید خالی است.
Inner Banner
امتیاز دهید :

ترکمتر هیدرولیک چیست؟

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

ترکمترهای ھيدروليک (ترک‌رنچ‌ھای ھيدروليک):

ترکمترھای ھيدروليک ابزارھايی ھستند که برای باز کردن يا بستن پيچ‌ھا و مھره‌ھا از يک مکانيزم با نيروی پيشران ھيدروليکی بھره می‌برند.

ترکمترھای ھيدروليک در مقادير بالای گشتاور به کار می‌روند، وقتی امکان اعمال گشتاور بر روی پيچ و مھره با ترکمترھای دستی امکان پذير نباشد. ساختار ترکمترھای ھيدروليک بسته به کارخانه سازنده و ھمچنين نحوه کارکرد متفاوت است. ترکمترھای ھيدروليک امروزه بسيار سبکتر و کم صدا تر از گذشته و دارای دقتی تا %3 در ھنگام اعمال گشتاور هستند. ترکمترھای ھيدروليک قابليت اعمال گشتاور در بازه ٢٠٠ الی ۵٠٫٠٠٠ نيوتن متر بر روی پيچ و مھره‌ھا را دارا می باشند.

 


 برای مطالعه‌‌ی مقاله "مولتی پلایر" اینجا کلیک کنید

 برای مطالعه‌‌ی مقاله‌ "ترکمتر" اینجا کلیک کنید

تاريخچه:

ترکمتر‌ھای ھيدروليک به شکلی که امروزه می‌شناسيم برای اولين بار در سال ١٩۶٠ طراحی مفھومی، و در سال ١٩۶٨ اختراع و ساخته‌شده‌اند. ترک رنچ‌ھای ھيدروليک ساخته شده از آن زمان تا به امروز توسط آقای George Sturdevant، در تکنولوژی و کاربرد بسيار پيشرفت کرده اند. اولين ترک رنچ‌ھای ھيدروليک به سبک قديمی اغلب دست و پا گير بودند و قطعات متحرک آنھا در معرض ديد قرار داشت. امروزه بدون شک اين منجر به نقض بھداشت و ايمنی می‌شود. به عنوان مثال اولين ترکمترھای ھيدروليک، با دو لنگر که در دو طرف آچار متصل‌اند طراحی شده بودند. آنھا سنگين و آھسته بودند و پس از ھر بار استفاده نياز به تنظيماتی داشتند که کار با آنھا را وقت‌گير می‌کرد.

 

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليکترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

انواع ترکمترھای ھیدرولیک:

ترکمتر ھای ھای ھيدروليک امروزی بسته به کاربرد عموما در دو مدل

  1. مکانيزم بکس‌خور (Square Drive Hydraulic Torque wrench) ترکمتر بکس خور هیدرولیک برند alkitronic
  2. مکانيزم کاست خور (Low Profile Hydraulic Torque wrench) ترکمتر کاست خور هیدرولیک برند alkitronic

طراحی و ساخته می شوند.

 

مکانيزم بکس‌خور:

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليکترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

مکانيزم کاست خور:

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

  • ترکمترھای ھيدروليک با مکانيزم کاست خور  (Low Profile) باتوجه به ساختار طراحی آن برای محيط کاری با فضای محدود مناسب می‌باشند.
  • ترکمترھای ھيدروليک با مکانيزم دارای سر جغجغه (Square Drive) برای عملکرد احتياج به بکس با درایو مناسب دارند. اين گونه بکس‌ھا عموما در دسترس تر از کاست‌ھا می‌باشند. ھمچنين فرم L شکل بازوی عکس عمل در ترکمترھای ھيدروليک بکس‌خور که معمولا امکان تغير زاويه دارند، اين ترکمترھا را قابل استفاده در محل‌ھای بيشتری می‌کند.

 

مکانيزم بکس‌خور:

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليکترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

مکانيزم کاست خور:

ترکمتر هیدرولیک,ترک‌رنچ‌ ھيدروليک,کاست,ترکمتر,ترک‌رنچ‌,ھيدروليک

 

نحوه عملکرد ترکمتر ھای ھيدروليک:

اصل کلی جھت اعمال دقيق گشتاور، کاليبره بودن ميزان گشتاور اعمالی توسط جغجغه با توجه به ميزان فشار روغن توسط پمپ می‌باشد. مقادير کاليبره شده گشتاور بر حسب فشار بر روی يک نمودار و يا يک جدول ھمراه با دستگاه ترکمتر ھيدروليگ توسط شرکت سازنده ارايه می‌گردد.

عملکرد ترکمترھای ھيدروليک به اين شکل می‌باشد که سيستم ھيدروليک مکانيزم جغجغه را به چرخش در آورده و متعاقبا چرخش جغجغه پيچ را می‌چرخاند. بسته به اينکه جغجغه چگونه (پشت يا رو) بر پيچ جايگذاری شود فرايند سفت کردن يا بازکردن پيچ يا مھره انجام می‌شود. نکته بسيار مھم از جھت ايمنی آن است که در ترکمترھای ھيدروليک در ھنگام اعمال گشتاور با توجه به قانون سوم نيوتن عکس العملی مساوی و خلاف جھت گشتاور وجود دارد. اين عکس العمل توسط بازوی بر روی تکيه گاه اعمال مي‌شود. بنابراين از قرار دادن اعضای بدن در ميان تکيه‌گاه و بازوی عکس Reaction Arm جغجغه العمل بايد بشدت پرھيزکرد.


ویدئوی آموزش کار کردن با ترکمتر هیدرولیک:

 ارسال نظر
ترکمتر هیدرولیک 2 سال قبل
لغو
پاسخ
0-

ممنون از مقاله خوب شما در مورد ترکمتر های هیدرولیک و ترک رنچ های هیدرولیک

ترکمتر هیدرولیک 2 سال قبل
لغو
پاسخ
0-

ممنون از مقاله خوب شما در مورد ترکمتر های هیدرولیک و ترک رنچ های هیدرولیک